Home

Paragrafen

Samenvatting 2021

Bedrag

Tegenvaller meer uitgaven

-805.000

Tegenvaller minder inkomsten

-207.000

Meevaller

367.000

Compensatie Rijk

1.952.000

Totaal

1.307.000

De bedragen die opgenomen zijn voor corona zijn in sommige gevallen niet exact te duiden. Het is niet voor alle afwijkingen precies aan te geven hoeveel corona gerelateerd is en hoeveel een andere oorzaak heeft. Bijvoorbeeld bij de lagere opbrengst parkeergelden. Hier is een zo accuraat mogelijke schatting gedaan.
Het totaaloverzicht van alle mee- en tegenvallers is opgenomen in de bijlages.
De cijfers uit het totaaloverzicht zijn niet allemaal één op één terug te vinden in de thema's. Dit heeft de volgende oorzaken:

  • In de thema's worden alleen de afwijkingen boven de € 50.000 toegelicht (volgens de financiële verordening).
  • Afwijkingen in de thema's zijn gesaldeerd. Er is niet overal te zien welk deel van de afwijking corona gerelateerd is en welk deel een andere oorzaak heeft.
  • Een aantal door corona ingegeven afwijkingen zijn gedurende het jaar al in de continu sturing (via het raadsoverzicht) verantwoord en bijgesteld.

Het saldo over 2021 is op dit moment € 1,3 miljoen positief, dit wordt mede veroorzaakt door de compensaties die in de decembercirculaire zijn toegekend (voor Deurne € 0,4 miljoen). Aanvullend worden er in 2022 nog uitgaven verwacht waarvoor de compensatie in 2021 is ontvangen. Een eerste inschatting laat zien dat het hier om minimaal € 0,5 miljoen gaat.
Digitaal werken
In de afgelopen jaren zijn stappen gezet om meer digitaal te kunnen werken, zo zijn de werkplekvoorzieningen vervangen door een mobiele variant en kunnen vergaderingen digitaal plaats vinden.

Informatiebeveiliging
Gemeenten gebruiken voor de uitvoering van hun taken over het brede spectrum van beleidsterreinen diverse mogelijkheden van informatie-uitwisseling, zowel onderling als met diverse ketenpartners. Het is daarbij van belang dat gegevens beschikbaar en betrouwbaar zijn. Daarnaast mogen informatie en persoonsgegevens alleen voor bevoegden inzichtelijk zijn. De informatiebeveiliging en privacybescherming moet daarom goed geborgd zijn.
Per 2020 geldt een geactualiseerd normenkader informatiebeveiliging: De Basesline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Deze is niet zoals eerder gemeente-specifiek, maar voor de gehele overheid. Hierin speelt risicomanagement een grotere rol.

(zie hiervoor ook de bijlage "rapportage informatiebeveiliging 2021").

Privacy
In 2021 hebben wij actief in gezet op informatiebeveiliging en privacy in de keten. Daarbij hoort ook het uitvoeren van privacy audits (PIA) op de gemeentelijke processen. Op basis van een analyse uit 2019 blijkt dat in 20% van de gemeentelijke processen een specifieke audit benodigd is. In 2021 zijn deze audits uitgevoerd. De audits geven inzicht in de mogelijk (negatieve) gevolgen van het gebruik van persoonsgegevens voor de betrokken personen en organisaties en geven tips en richting aan de oplossing daarvan. Jaarlijks zullen deze privacy gevoelige processen opnieuw worden geaudit. Ook voor nieuwe privacy gevoelige processen zal een privacy audit worden uitgevoerd.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 12:32:05 met de export van 07/06/2022 12:21:33