Samenvatting

Financiële positie

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële positie van de gemeente bij de jaarrekening 2021. Het positieve resultaat in 2021 is € 5.227.000. Bij het raadsoverzicht van december was het voorlopig resultaat voor 2021 een voordeel van € 3.338.000.
Ten opzichte van het raadsoverzicht van december 2021 is het saldo naar boven bijgesteld met € 1.889.000.


Resultaatbestemming
Van het positieve resultaat van € 5.227.000, wordt voorgesteld om € 41.000 te bestemmen voor 2022. Door deze resultaatsbestemmingen kunnen taken die in 2021 zijn opgestart alsnog in 2022 worden afgerond. Na deze resultaatbestemming resteert er een incidenteel voordeel van € 5.186.000. Voorgesteld wordt dit voordeel te storten in de algemene reserve in 2022.


Corona
Corona gerelateerde afwijkingen worden op het product (taakveld) verantwoord waar het betrekking op heeft. De toelichting staat in de thema's en de afwijkingen maken onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat.
Een totaaloverzicht is opgenomen in de paragraaf 'Bedrijfsvoering'.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 12:32:05 met de export van 07/06/2022 12:21:33